دریافت کاتالوگ 021 - 91070019
دربــاره کیــفیت هــرگز از ما ســوال نکنیــد ! بــرخی از مجمــوعه هایــی کــه اعتمــاد کرده انــد
افتخاراتــی کــه بــه راحــتی بدســت نیامده انــد بــا یــک تیــم حرفــه ای و قدرتمنــد در کــنار شــما
21000 نمایش تبلیغ
7000 کمپین تبلیغاتی
150 میلیون بازدید از تبلیغات
رسا از نگاه برندها
محمود کریمیان مدیرعامل دیدئو

همکاری با رسا یکی از بدون دغدغه‌ترین همکاری‌های ما در حوزه تبلیغات بوده است. دوستان رسا همیشه پابلیشر را بر خود مقدم می‌دانند.

محمد زیارتی مشاور دیجیتال مارکتینگ موسسه زبان ایرانمهر

همکاری با مدیر متخصص و تیم خوش اخلاق آژانس تبلیغاتی "رسا " تجربه خوبی رو رقم زد، مخصوصا تو سالی که گذشت وقت و بی وقت بدون خستگی با بنده همکاری داشتند ... به نوبه خودم متشکرم.

علی مویدپور مدیر بازاریابی و فروش برند نگین عسل

رسا، رسانه سالهای آتی. با توجه به تفکر غالب بر مجموعه و سیستم مدیریتی شرکت رسا، می تونیم امیدواری زیادی داشته باشیم که این مجموعه بتونه یکی از تازه واردان آینده دار بازار تبلیغات و لیدر نیش مارکت مورد تخصص خودش باشه.

مــا را درشــبکه های اجتمــاعی دنبــال کنیــد مــا را دنبــال کنیــد تــا بــا اهــداف آشــنا شویــد