در دنیای کنونی، اهمیت فضای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی، روز به روز در حال افزایش است و این مسئله تاثیر عمیقی بر روند کسب و کارها داشته است. از طرف دیگر